The Knockout

Producer: Alexey Vlasov
Photographer: Julia Strelkova
Model: Sergey @Against Management
Wardrobe Stylist: Elizaveta Kramareva